Polski instytut innowacji
i transferu technologii

Ponadregionalna inicjatywa wsparcia dla przedsiębiorców i naukowców

Dowiedz się więcej

O instytucie

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo naukowymi, uniwersytetami i urzędami. PIITT S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) wspiera także rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządczych, innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest odpowiedzią wyspecjalizowanych we wdrażaniu innowacji instytucji i firm z Polski Wschodniej (z regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego), na zapotrzebowanie środowisk mających wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, administracja samorządowa i państwowa), na silną, profesjonalną i ponadregionalną instytucję wspierającą innowacyjność oraz transfer wiedzy i technologii. PIITT S.A. posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi, powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski Wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu, poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka stanowi sieć kooperacji służącą integracji Instytucji Otoczenia Biznesu i infrastruktury naukowo badawczej w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii.

Eksperci

Eksperci pracujący w ramach PIITT S.A. są osobami o ponadprzeciętnych kompetencjach branżowych i doświadczeniu w realizacji różnego rodzaju usług – doradczych, proinnowacyjnych i prorozwojowych. Bazując na tym fundamencie PIITT S.A. jest w stanie dostarczyć profesjonalne wsparcie przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacji oraz wdrażaniu najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania i organizacji.

Oferta

Oferta

Działalność wdrożeniowa

Nazwa usługi
Lean Manufacturing
Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu o analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi
Doradztwo w zakresie wdrożenia Strategii CSR w przedsiębiorstwie
Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz BHP wg ISO 45001
Usługa doradcza kompleksowego stworzenia i wdrożenia strategii sprzedaży i nadzór nad procesem zarządzania w tym obszarze
Oferta

Doradztwo innowacyjne

Nazwa usługi
Audyt ryzyka walutowego
Audyt procesu sprzedaży
Audyt technologiczny przedsiębiorstwa narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa
Opinia o innowacyjności produktu lub procesu.
Opracowania strategii ochrony własności intelektualnej
Doradztwo z zakresu sprzedaży i marketingu
Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji procesów
Doradztwo w zakresie przygotowania technicznego do uruchomienia, opracowania technologii, UI/UX, bazy danych, bezpieczeństwo
Doradztwo w zakresie opracowania strategii marketingowej Public Relations
Rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych
Doradztwo w zakresie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM), obejmującej optymalizację procesów: rekrutacja, opisy stanowisk pracy, system ocen okresowych, model rozwoju pracownika (ścieżki karier), Strategia HRM
Doradztwo z zakresu Stworzenia Biznes planu przedsiębiorstwom MSP
Doradztwo w zakresie przygotowania i opracowania planu strategicznego
Doradztwo w zakresie Content Marketing – narzędzia i sposoby na samodzielną realizację
Doradztwo w zakresie budowania wizerunku firmy w Internecie
Oferta

Szkolenia i warsztaty

Nazwa usługi
Zarządzanie sprzedażą i zespołem handlowym.
Budowanie i wdrażanie strategii sprzedaży oraz procesów sprzedaży w transformacji cyfrowej.
Skuteczna sprzedaż w transformacji cyfrowej. Sprzedaż i komunikacja.
Menedżer sprzedaży w transformacji cyfrowej. Zarządzanie sprzedażą i komunikacja.
Praktyczne techniki sprzedaży.
Skuteczna sprzedaż telefoniczna w B2B.

Udział w projektach UE

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Akcjonariat

W tym miejscu publikowane będą informacje i ogłoszenia wymagane przepisami prawa dotyczące Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zaproszenie na WZA

Zaproszenie na WZA

Do pobrania

W tym miejscu zamieszczone są pliki do pobrania.

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i kontrahentów

Klauzula informacyjna - Pracownicy kontrahenta

Kontakt

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna
ul. Łosia 3A, 15-533 Białystok,
NIP: 54 232 425 52,
tel.: +48 519 511 602, email: biuro@piitt.pl

Formularz kontaktowy