All posts by admin

Seminarium Pragmatyczne innowacje – od pomysłu do sukcesu rynkowego

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. wraz z firmą NOVISMO Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa na:

Seminarium
Pragmatyczne innowacje – od pomysłu do sukcesu rynkowego

patronat

Data:   05.10.2016r.W
Miejsce:  Duża aula bud. A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1, Rzeszów

Pragmatyczne innowacje bazujące na współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna pozwalająca na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje. TRIZ zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Wykłady w j. angielskim poprowadzi:

TRIZ Master, Prezydent MA TRIZ, prof. MIT, twórca zespołów innowacyjnych m.in.: Samsung, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA i LG – Sergei Ikovenko.

 

Agenda spotkania:


10.00 – 10.05  Przywitanie gości
10.05 – 10.10  Wprowadzenie
dr Grzegorz Wisz, Dyrektor UCTT UR, Krzysztof Józwa, Prezes Zarządu Novismo Sp. z o.o.
10.10 – 10.25  Gotowość technologiczna a poziom zainteresowania wynikami prac B+R
dr inż. Jan Andreasik,  UCTT UR
10.25 – 10.45  Broker innowacji w skutecznym łączeniu nauki z biznesem, |
Jerzy Wołkowycki, Łukasz Bilski, PIITT S.A.
10.45 – 12.10  I część wykładu Pragmatyczne innowacje,
prof. Sergei Ikovenko
12.10 – 12.30  Przerwa kawowa
12.30 – 14.30  II część wykładu Pragmatyczne innowacje. Studium przypadku,
prof. Sergei Ikovenko
14.30 – 14.45  Odpowiedź na pytania i dyskusja
14.45 – 15.00  Podsumowanie. Rozwój TRIZ w Polsce
dr Sergei Yatsunenko, Firma NOVISMO

 

REJESTRACJA

 

Zapraszamy na studia podyplomowe na Politechnice Białostockiej

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej zaprasza na Studia podyplomowe Lean Management

Koncepcja Lean Management to niezwykle skuteczne podejście do zarządzania firmą dające szybką poprawę produktywności i znaczne organicznie kosztów, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów oraz satysfakcji pracowników firmy. Jest to aktualnie najpopularniejsza koncepcja wdrażana w polskich i europejskich firmach. Proponowane studia o praktycznym charakterze, prowadzone są przez doświadczonych naukowców, a także przez trenerów z uznanych krajowych firm konsultingowych oraz doświadczonych menedżerów Lean z biznesu.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych Lean Management posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności aby pełnić funkcję menedżera Lean w zakładzie o dowolnym profilu działalności. Jest on przygotowany aby być liderem Lean na różnych szczeblach w firmie. Absolwent studiów potrafi właściwie dobierać narzędzia oraz stosować odpowiednie zasady konieczne dla zafunkcjonowania Lean, potrafi też pokierować transformacją Lean w dowolnej firmie. Absolwent jest także dobrze przygotowany jeśli chodzi o tzw. miękkie uwarunkowania stosowania Lean, jak przekonywanie zespołu, budowanie zespołów, pobudzanie kreatywności oraz motywowanie pracowników. Absolwent studiów Lean Management może pełnić funkcję doradczą w projektach transformacji Lean w firmach.

Studia są skierowane zarówno do osób pełniących funkcję inżyniera procesu oraz specjalisty lub kierownika Lean, jak i kierowników produkcji, dyrektorów produkcji oraz głównych zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową transformację Lean.

Więcej informacji:

http://www.wz.pb.edu.pl/aktualnosci/Studia-podyplomowe-Lean-Management—REKRUTACJA,1365.html

Zapraszamy do Białegostoku na III Wschodni Kongres Gospodarczy

Dwie pierwsze edycje Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG) owocowały wnioskami, raportującymi problemy i perspektywy Polski Wschodniej – widziane z punktu widzenia mieszkańców tych ziem, ale i Warszawy, Brukseli, czasem także Wilna czy Kijowa.

Nie jest rolą wielkich konferencji sporządzanie szczegółowych recept; cel to raczej wzajemne wzbogacanie wiedzy, wzmacnianie dialogu między biznesem, politykami, nauką i mediami. W tym roku WKG może stać się tu szczególnie pożyteczny.

III Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w Białymstoku 22-23 września br.

Liczne zapytania o termin i tematykę tegorocznego WKG wskazują, że białostockie spotkanie z impetem i na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych gospodarczych konferencji w Polsce. Tradycja nie oznacza tu skostnienia.

Wielostronna, cykliczna debata poświęcona tak perspektywicznemu regionowi, jak Polska Wschodnia powinna skupiać się na dyskusji o aktualnych, długofalowych procesach uwarunkowanych geopolityką i historią, a zarazem dostrzegać prądy, które pojawiły się stosunkowo niedawno, lecz wywrą znaczący wpływ na rozwój wschodnich ziem Polski. Dlatego nieco inaczej chcemy w tym roku sformułować główne nurty tematyczne Kongresu, wprowadzając kilka nowych wątków.

Nie sposób, rzecz jasna, pominąć roli Wschodu – zaczynając od rozmaitych transgranicznych projektów współpracy (szanse), a kończąc na geopolitycznych, gospodarczych problemach i zagrożeniach dla europejskiej stabilizacji.

Fundamentalne dla rozwoju i przyszłości Polski Wschodniej nadal są też – w dynamicznym ujęciu – m.in. kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia czy turystyką.

Wśród nowych węzłowych punktów kongresowej dyskusji wymienić wypada wpływ na przyszłą sytuację wschodniej Polski licznych aspektów nowej strategii społeczno-gospodarczej państwa i rosnącą rolę start-upów – na szerszym tle innowacyjnej gospodarki, której poziom rozwoju w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia.

Więcej informacji:

http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/

Prace modernizacyjne na stronie

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi strony internetowej Polskiego instytutu Innowacji i Transferu Technologii, niektóre treści mogą wyświetlać się w sposób niewłaściwy. Za niedogodności przepraszamy.

Konferencja „Nauka dla biznesu”

Nagłówek

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
oraz Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pn.

„Nauka dla biznesu”

organizowanej w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 9:30.
Konferencja odbędzie się w Auli Głównej budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego
przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie.

>>> Pobierz program konferencji <<<

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

Patronaty

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

W Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zapisano, że centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. W przypadku danej szkoły wyższej zasadnym jest więc budowa układu instytucjonalnego transferu wiedzy. Tego typu jednostki transferu stanowią istotny element polityki szkoły wyższej, umożliwiający większe otwarcie na partnerskie kontakty z praktyką gospodarczą oraz uczestnictwo w regionalnych działaniach, stymulujących rozwój ekonomiczny.

Przed Uniwersyteckim Centrum Transferu Technologii (UCTT) stoi istotne zadanie pobudzania aktywności struktur uniwersyteckich i sektora biznesowego w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych przez pracowników UR. Ponadto, identyfikacja i przełamywanie istniejących w tym zakresie barier. Uzyskane do tej pory na potrzeby Centrum wyniki badań wskazują, że niewielki odsetek podkarpackich przedsiębiorstw współpracuje z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi, a znamienita ich część wykazuje niechęć do podejmowania takiej współpracy. Do głównych zadań Centrum zalicza się wpływ na zachowania wynalazców, przedsiębiorców, inwestorów; wpływ na wymianę informacji i relacji między nauką, biznesem i inwestorem; wpływ na dostępność kapitału celem finansowania innowacji; wpływ na proces komercjalizacji, w tym ewentualne wykorzystanie środków publicznych dla jego wsparcia.

Wypełniając powyższe zadania UCTT organizuje konferencje, pt. NAUKA DLA BIZNESU rozpoczynając w ten sposób publiczną debatę nad praktycznymi aspektami łączenia celów i narzędzi różnych podmiotów gospodarczych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu podkarpackiego. Proponowana tematyka dotyczy między innymi wsparcia rozwoju regionalnego w obszarach inteligentnych specjalizacji, współpracy nauki z biznesem w praktyce, problematyki wspierania transfer technologii, oferty i potrzeb lokalnego biznesu, uczelnianej oferty dla przedsiębiorców, programów UE wspierających współpracę nauka-biznes, możliwości pozyskania funduszy na innowacyjne badania naukowe.

Rozpoczynamy działalność!

Dnia 05.02.2015 roku, Polski Instytut Innowacji i transferu Technologii S.A. został wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542152 jako Spółka Akcyjna non-profit