Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest odpowiedzią Biznes Klastra i kilku wyspecjalizowanych we wdrażaniu innowacji instytucji i firm z Polski Wschodniej (z regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego), na zapotrzebowanie środowisk mających wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, administracja samorządowa i państwowa), na silną, profesjonalną i ponadregionalną  instytucję wspierającą innowacyjność oraz transfer wiedzy i technologii.

PIITT S.A. jest spółką prawa handlowego i działa na zasadzie non profit. Jest zróżnicowaną organizacyjnie grupą jednostek doradczych, wdrożeniowych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.

Działalność Instytutu na styku sfery nauki i biznesu (jednostka pomostowa), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w Polsce Wschodniej mikro, małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. jest interdyscyplinarną formą współpracy klastrów. Spółka stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi, powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski Wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu, poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka stanowi sieć kooperacji służącą integracji Instytucji Otoczenia Biznesu i infrastruktury naukowo badawczej w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii.

Przykładowe zadania dotyczące wsparcia technologicznego i biznesowego innowacyjnych firm:

* identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstwa – audyt innowacyjności / technologiczny,
* dostęp do baz danych i informacji technologicznej,
* doradztwo technologiczne i patentowe,
* pośrednictwo w kontaktach z twórcami techniki,
* pozyskiwanie funduszy grantowych na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych,
* poszukiwanie partnerów i pośrednictwo kooperacyjne,
* promocja firm i rozwijanych projektów,
* pomoc w zakresie certyfikacji i ochrony prawnej IP,
* pomoc w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych,
* pomoc w znalezieniu i wykorzystaniu wszelkich źródeł finansowania innowacyjności i transferu technologii.